انشا

موضوع انشا
من بودم
كه در سطر نا نوشته ي اول
به پايان رسيد
حرفي نيست
نقلي نيست
تنها همان اينه كافي است
تا بگويد
تصوير من چقدر شكسته است
و خاكستر
چگونه بر ابرو هايم نسشته .
نوك مدادم مي شكند
وقتي كه انشا مي نويسم
درست در زماني كه
به نام خودم ميرسم
وياد دختركي مي افتم
كه روي ديوارهاي كوچه
خط مي كشيد.

/ 0 نظر / 14 بازدید