اقرار

تمام قصه ها را
براي تو نوشته اند
و شعرها همه توصيف چشمهاي خود توست
آن لكه هاي رنگ
بر بوم نقاشان ؛
آن صدا كه ترانه مي خواند ،
وآن سماع در ازدحام خسته ي بازار قونيه
جز براي تو نيست .
در من ،
ديگر برا از تو سرودن
جاني نمانده است . . .

/ 0 نظر / 6 بازدید