باز صورتك

بر صورتم چسباند
اين صورتك را
كه نقش چهره ي من نيست
من غريبه ام
با اين چشمها
بر صورتم
با اين كلمات
بر لبهايم
با اين صدا
كه مي شنوم
از حوالي خودم . . .
كيست كه فرياد ميزند
گويي در آب
كه هرگزش نمي شنوي ؟

/ 0 نظر / 4 بازدید