جا پارک دزدی بد است

 از وقتی که محکم کوبیدم به عقب ماشین آن علی زبل جای پارک دزد، خیلی خوشحالم!

یکی از کوپن‌های بیمه‌ام را با ضمیری آرام دادم دستش تا برود و بدود دنبال بیمه و تعمیر ماشین و زرنگ بازی را با « کی به این زن‌ها گواهی‌نامه داده» اشتباه نگیرد.

حالا فکر می‌کنم کاش آن هزاران باری که خشمم را فروخوردم، در حالی که قلبم تند تند می‌زد و دهانم خشک شده  بود و هزار تا فحش آب نکشیده در  گلویم گیر کرده بود، همین جوری با ماشین عصبانیتم کوبیده بودم پشت آدم‌هایی که اعصابم را خرد کرده بودند! ارزشش را دارد.

 

/ 2 نظر / 17 بازدید
احسان

ارزش‌اش را ندارد. قول‌می‌دهم که ندارد.