تصميم

مي خواهم بدزدمت
از خانه ات
كه چند خيابان از من دور است
و از كفش هايت
ِكه به سمت ديگري مي روند ...

مي خواهم بدزدمت
از ترديد ها و فاصله ها و تكرار ها
و از لحظه ها
كه براي داشتن تو
كمند . . .

/ 0 نظر / 4 بازدید