خلاء

تو نيستی
هوا نيست
پنجره نيست .


چه هست
بی تو
در اين خالی خلوت
- دلم -
که از نور و ترانه تهی است؟


تو نيستی
من نیستم
هيچ چيز نيست...

/ 0 نظر / 6 بازدید